2A Entreprenad Policys

Miljöpolicy

Vi förstår att våra aktiviteter påverkar miljön både positivt och negativt. De negativa aspekterna avser påverkan på naturen vid förädling och anskaffning av insatsvaror till de fastigheter vi bygger. Under byggprocessen har vi också en stor påverkan på närmiljön runt arbetsplatserna. Bland de positiva aspekterna finns för ägare låga drift och underhållskostnader, samt för hyrestagare en harmonisk boendemiljö att vistas i.  Med rätt ansatts vid byggnationen, så blir det över en byggnads livslängd, en markant reduktion av CO2 -utsläppen. Vi är medvetna om att vår verksamhet har en påverkan på ekosystemet och våra kunder ska känna sig trygga med att vi jobbar med att minska belastningen på miljön. För att uppnå detta ska vi:

 • Återvinna och källsortera på bästa tänkbara vis, när det inte går så ta han om vårt avfall enligt förordningar och lagar.
 • Kontinuerligt öka 2xA kunskap och metoder för att få vetskap om vilka konsekvenser vårt agerande har få på miljö samt att sträva mot att utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, skall vi förorda miljömässiga val och metoder.
 • Använda våra naturresurser med omsorg.
 • Vara observanta vid inköp så inte miljömässigt tveksamma leverantörer anlitas.

För att ständigt förbättra oss ska vi

 • Hålla oss á-jour med lagar, rekommendationer och förändrade regelverk.
 • Ha kontinuerliga dialoger med kunder och leverantörer.
 • Utveckla och förbättra både oss själva och intressenter genom lyfta goda exempel i vår internkommunikation.

Uppföljning och utvärdering av denna miljöpolicy sker systematiskt, vilket ger 2xA ett praktiskt och effektivt miljöarbete. Miljöpolicyn påverkas över tiden, genom nya lagar, tekniker, kundönskemål m.m. vilket i sin tur leder till att vi måste omarbeta miljöpolicyn.  Anställda skall aktivt arbeta med insatser som stöder miljöarbetet nom 2xA men även vara lyhörd för och vidta åtgärder vid situationer och ageranden som strider mot denna policy. Ledningen har det övergripande ansvaret för det totala hållbarhetsarbetet.

Policyn är fastställd av ledningen 2023-04-15

Miljöpolicyn är upprättad med svensk standard ISO 14000 som grund.

Kvalitetspolicy

Vi på 2xA jobbar målmedvetet och strukturerat för att våra högt ställda kvalitetskrav skall uppnås i alla delar av vår produktionskedja, inte en enda kund skall på något sätt känna missnöje med att anlitat 2xA. Detta krav avser 2xA möta genom att alla medarbetare på alla områden har rätt kompetens, utbildning, verktyg och befogenhet för sin uppgift, samt att med engagemang kunna hantera kundens specifika krav.

Genom erfarenhetsåterföring, utveckling av vårt sätt att arbeta samt utbildning av våra anställda förbättrar vi oss ständigt.

Våra kvalitetsmål:

 • Att möta våra kunder utifrån deras behov
 • Att ge kunderna en optimerad lösning till bästa möjliga ekonomi.
 • Att levererade produkter är något vi själva är nöjda och stolta över.
 • Att vi ständigt förbättrar oss genom att utbilda oss och lyssna på våra kunder.
 • Att ställa samma krav på oss själva som vi gör på våra leverantörer och underentreprenörer.

Resultatet av vårt kvalitetsarbete ser vi i återkopplingar från nöjda kunder och förnyade affärsrelationer. Vi ser vår utveckling av kvalitet som ett kontinuerligt pågående arbete.

Policyn utgör grunden för vårt produktionstänk och är en integrerad del av vårt ledningssystem. Genom att efterleva denna policy säkerställer vi att vi är framgångsrika såväl idag som i imorgon.

Policyn är fastställd av ledningen 2023-04-21

Kvalitetpolicyn är upprättad med svensk standard ISO 9000 som grund.