Våra tjänster

Vi utvecklar och genomför projekt på det sätt som passar uppdragsgivaren bäst i varje skede med avseende på rätt kvalitet, ekonomi, metod och tid. Därefter styr vi mot de gemensamt definierade målen. Genomförandeformen av projektering och entreprenad beslutas efter kundens önskemål och projektets unika förutsättningar.

Vi är aktiva i projektets samtliga skeden – från idé och förstudie, planprocess och program, genom projektering och upphandlingar till genomförande samt överlämnande till förvaltning. Vi arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Våra yrkesroller omfattar bland andra projektutveckling, projektledning, projekteringsledning, byggledning, kalkyl, upphandling och utredningar.

Projektledning

Vi bevakar alltid kundes intressen i projektet och ser till att insatserna anpassas för att möta såväl ekonomiska som funktionella och tidsmässiga krav. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, om- och nybyggnadsprojekt inom bostads-, kontors-, skol- och vårdmiljöer.

Viktiga delar i arbetet omfattar, bland andra, allt från kalkyl och planering till riskanalyser, dokumentation samt upphandlingar av konsulter och entreprenörer.

Projekteringsledning_2a_Entreprenad

Projekteringsledning

Samordning, styrning och uppföljning
Projekteringsledaren leder och följer upp projekteringsarbetet och ansvarar för att det som projekteras uppfyller byggherrens koncept och håller sig inom den beslutade budgeten. Under projekteringsskedet följs programändringar upp kontinuerligt. Programändringar beslutas alltid av kunden på beslutsunderlag framtagna av projekteringsledaren.

 

Byggledning

Byggledaren samordnar byggarbetsplatsen
Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt och friktionsfritt. Byggledaren samordnar arbetet och resurserna och har som främsta uppgift att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet.

2A-Entreprenad_Kalkylering

Kalkyl

Kontroll på projektets ekonomi
God ekonomisk överblick i varje skede av projektet är avförande för att de ekonomiska målen uppnås. Det skapar möjligheter för projektets styrgrupp att fatta rationella beslut från projektstart till avslut. Vi lägger därför stor vikt på kontinuerlig budget- och kostnadsuppföljning. Det ger en tydlig överblick av projektets status i varje skede vilket är en viktig förutsättning för effektiv projektstyrning. Våra projektledare gör även överslagsbudgetar och kostnadsbedömningar löpande under projektets gång.

Upphandling

Stödjer projektledningen genom kontinuerlig upphandling
Vi har erfarna upphandlare som kan genomföra upphandlingar av projektörer och entreprenörer m.fl. och stödja projektledningen genom att följa upp dem under hela projektet.

 

Autodesk Revit 2016

BIM projektering

Då vi samarbetar med både fastighetsutvecklare och entreprenörer hjälper vi gärna till i projektens alla skeden. Allt ifrån tidiga exploateringsutredningar till detaljprojektering och vidare till förvaltning. Vi jobbar i Revit vilket innebär att vi drar fördel av BIM projekteringens alla fördelar, 3D-modell, databas med information, tidsbesparingar etc.

Några av de tjänster vi erbjuder är, Volymstudier, Byggnadsprojektering, Visualiseringar, Produktionsberedning, Mängdavtagning, Förvaltningsmodell.